Artikel 1: De overeenkomst

U hebt een overeenkomst voor Personal Training afgesloten met Profysiek functioneel trainen. De aard van deze overeenkomst is dat u door  Profysiek functioneel trainen wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst Personal Training zijn de algemene voorwaarden van  Profysiek functioneel trainen van toepassing. De afgesloten sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

Profysiek functioneel trainen is de handelsnaam van Jordy de Boer, Personal Trainer. Profysiek functioneel trainen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61308161. Btw-identificatienummer NL188874239B01.

Artikel 2: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst Personal Training, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Profysiek functioneel trainen.

Artikel 3: Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een afgesproken aantal sessies.
2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:
– U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;
– Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.
3.  Profysiek functioneel trainen heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door  Profysiek functioneel trainen aantoonbaar geleden schade.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

1. De prijs voor de Personal Training-sessies wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Profysiek functioneel trainen 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Overeenkomst Personal Training binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 5: Betaling

1. De Personal Training sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.
2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Profysiek functioneel trainen schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Profysiek functioneel trainen gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Profysiek functioneel trainenbevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.
4. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Profysiek functioneel trainen bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 6: Verplichtingen van  Profysiek functioneel trainen

1.  Profysiek functioneel trainen staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst Personal Training.
2.  Profysiek functioneel trainen staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
3. Profysiek functioneel trainen beschikt over een geldig Reanimatie en AED diploma.
4. Profysiek functioneel trainen voldoet aan de licentie-eisen van LAPT.
5. Profysiek functioneel trainen houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code.

Artikel 7: Verplichtingen van de klant

1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Profysiek functioneel trainen. Profysiek functioneel trainen verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.
3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Profysiek functioneel trainen door te geven.

Artikel 8: Annuleringen of te laat komen

1. Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Profysiek functioneel trainen. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Profysiek functioneel trainen om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Profysiek functioneel trainen is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training. Profysiek functioneel trainen is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.
2. Profysiek functioneel trainen zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. U bent tegenover Profysiek functioneel trainen aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het  niet nakomen van uw verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training en voor schade die voor rekening en risico van u komt.

Personal training Zaandam, personal training Assendelft